Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

27 maja 2020

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.110.15.2020

Zarządzenie Nr 12/2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

Na podstawie  § 11b ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

  1. na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

25 maja 2020

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

WiJ.5752.2.2020

Rzeszów, 25.05.2020

 

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał zmianę rozporządzenia  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. o: uczniów i studentów pobierających naukę
w Rzeczypospolitej Polskiej.

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000905/O/D20200905.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 21 maja 2020 r.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000904/O/D20200904.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 22 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami wszelkie kwestie dotyczące przyjazdu uczniów po 22 maja oraz warunków ich pobytu i bezpieczeństwa, proszę ustalać z terenową stacją sanitarno – epidemiologiczyną.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

18 maja 2020

Badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne

Szanowni Państwo, 

Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem FIO jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.

Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+ oraz wprowadzenie w nim zmian zmierzających do tego by jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców. 

W ramach badania odbędą się spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konsultacji najpóźniej 5 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału w konsultacji zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym. Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona; z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-mail: a.papis@questionmark.pl.
Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.

18 maja 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rzeszów, 2020-05-15

 

WiJ.531.1.7.2020                                                                                    

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie podkarpackim organy prowadzące szkoły złożyły wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 724 200,00 zł. 

 

 

 

Załączniki

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe
Data: 2020-05-18, rozmiar: 31 KB