Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

3 października 2019

Zbiórka materiałów opatrunkowych dla szpitali w Zambii

Celem akcji jest zbiórka materiałów opatrunkowych takich jak: bandaże zwykłe i elastyczne 10–15 cm szerokości, plastry, kompresy, gaza opatrunkowa, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne (Vicryl/Dexon), które pragniemy przekazać jako pomoc dla szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik ogłoszony przez papieża Franciszka  i Tydzień Misyjny bieżącego roku, są sposobnością, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom i kształtować idę wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.

Zebrane materiały przesyłamy do Muzeum kard. Adam Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej lub przywozimy osobiście. W muzeum prowadzone są warsztaty o życiu i posłudze misjonarza Afryki kard. Adama Kozłowieckiego, w których warto uczestniczyć.

Misja opatrunek dla Zambii trwa do 15 listopada 2019.

3 października 2019

Komunikat MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, jak co roku uprzejmie przypominam.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4].

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie i upowszechnienie ww. treści wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców uczniów. Działanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu


  • [1] §15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).
  • [2] Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).
  • [3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.).
  • [4] zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
2 października 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – informacja

Rzeszów, 2019-10-01

Podkarpacki Kurator Oświaty 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5750.1.230.2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży
województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. Każdemu ze zgłoszonych przez Państwa uczniów zostało przyznane stypendium.
Proszę o poinformowanie stypendystów z Państwa szkół o otrzymaniu przez nich ww. stypendium.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch