Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

15 maja 2020

Materiały informacyjne dla młodzieży (grafiki) związane z SARS-Cov-2

Zespół Instytutu Matki i Dziecka, we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Kampania była poprzedzona sondażem diagnostycznym prowadzonym drogą ankiety online wśród dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 2408 polskich nastolatków. 

Materiały, które powstają w wyniku kampanii są systematycznie zamieszczane pod następującym linkiem: 
https://we.tl/t-7O2d7JIo53  

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka

15 maja 2020

Staż nauczycieli w trakcie epidemii koronawirusa

W związku z pytaniami dotyczącymi wpływu obecnego stanu epidemii i związanych z nim szczególnych sposobów realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie:

„Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574, z późn. zm.).

Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), odbywany przez nauczyciela staż również nie ulegnie przedłużeniu. Wśród przesłanek przedłużenia stażu przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela nie wymienia bowiem okresu pozostawania w gotowości do pracy.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że dyrektor jednostki systemu oświaty nie może przydzielać nauczycielom do realizacji zadań, które w świetle obowiązujących przepisów prawa nie należą do obowiązków nauczyciela.”