Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

23 czerwca 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2020 roku.

23 czerwca 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2020 roku

16 czerwca 2020

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zaprasza się organizacje pozarządowe o wskazanie osób do komisji konkursowej.

8 czerwca 2020

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na rok 2020, w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym.

2 czerwca 2020

Analiza dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W ślad za pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020r. znak DPPI-WPPiP.4083.65.2020.IK, zobowiązującym do dokładnego przeanalizowania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

27 maja 2020

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań merytorycznych

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły Podstawowe Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2020 roku (obowiązuje data wpływu do […]

22 maja 2020

Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz.1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody kuratora oświaty.

22 maja 2020

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej.