Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

2 października 2020

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2020-10-02

ZBF.3145.54.2020

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2020 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 20 października 2020 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2020 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17 867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Załączniki

1 października 2020

Pilne! Zmiany w klasyfikacji dotacji na wychowanie przedszkolne

Rzeszów, 2020-10-01

ZBF.3122.11.4.2020

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina o możliwości złożenia wniosku o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Wniosek można składać w nieprzekraczalnym terminie do 09 października 2020 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium).

   Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie ustalenia wysokości ewentualnego zwrotu otrzymanych środków w ramach rozdziału, w którym będzie wnioskowane zmniejszenie planu (tel. 17-867-11-47).

   Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

27 sierpnia 2020

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych – dane ostateczne

Rzeszów, 2020-08-27

ZBF.3122.34.6.2020

 

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z harmonogramem realizacji w 2020 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2021, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych ostatecznych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych.

Dane ostateczne, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych (odpowiedź na nasze pismo z dnia 9 lipca 2020, znak: ZBF.3122.34.2.2020 nie jest tożsama z odpowiedzią na niniejsze pismo).

Załączniki

Wzór tabeli MS Excel
Data: 2020-08-27, rozmiar: 54 KB
20 sierpnia 2020

Ważne! Opiniowanie aneksu organizacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół i przedszkoli
województwa podkarpackiego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opiniowania aneksu organizacji przedszkola, szkoły i placówki, wyjaśniam:
1. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do arkusza organizacji zaopiniowanego przez Organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzonego przez Organ Prowadzący publiczne przedszkole i szkołę lub placówkę, wymagane jest jedynie sporządzenia dokumentu o nazwie Aneks nr 1 do arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021 – art. 110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910).
2. Aktualnie zgodny z przepisami prawa oświatowego jest wyłacznie dokument o nazwie aneks do arkusza organizacji, który winien zawierać opis (różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji, a obecnym stanem organizacji szkoły).
3. Załączniki do aneksu organizacji mają wynikać stricte z wprowadzonych zmian
w aneksie (aneks zawiera wszystkie zmiany).
4. Arkusze organizacji poprawione i ponownie przesłane do kuratorium (po otrzymaniu opinii od organu nadzoru pedagogicznego) będą odsyłane, jako niezgodne z przepisami prawa oświatowego.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że organy prowadzące przesyłają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zaszyfrowany (za pomocą programu 7–zip) i podpisany podpisem kwalifikowanym zbiór aneksów arkuszy organizacji szkół/przedszkoli/placówek (wraz z załącznikami) w plikach PDF.
Organy nie przesyłają wersji papierowej aneksu arkuszy organizacji.

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• dębickiego,
• łańcuckiego,
• ropczycko-sędziszowskiego,
• rzeszowskiego,
• strzyżowskiego (bez gminy Wiśniowa i Frysztak),
• miasta Rzeszowa
prześlą arkusze na adres: arkusze_rzeszow@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• bieszczadzkiego,
• brzozowskiego,
• jasielskiego,
• krośnieńskiego,
• leskiego,
• sanockiego,
• strzyżowskiego – tylko gmina Frysztak i Wiśniowa,
• miasta Krosna
prześlą arkusze na adres: arkusze_krosno@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• jarosławskiego,
• lubaczowskiego,
• leżajskiego (bez gminy Nowa Sarzyna),
• przeworskiego,
• przemyskiego,
• miasta Przemyśla
prześlą arkusze na adres: arkusze_przemysl@ko.rzeszow.pl

Organy prowadzące z terenu powiatów:
• kolbuszowskiego,
• leżajskiego – tylko gmina Nowa Sarzyna,
• mieleckiego,
• niżańskiego,
• stalowowolskiego,
• tarnobrzeskiego,
• miasta Tarnobrzeg
prześlą arkusze na adres: arkusze_tarnobrzeg@ko.rzeszow.pl

Informuję również, że wyznaczony wizytator, po otrzymaniu zaszyfrowanego pliku, skontaktuje się z organem prowadzącym w celu uzyskania hasła dostępu.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty

9 lipca 2020

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla osób niepełnosprawnych

Rzeszów, 2020-07-09

ZBF.3122.34.2.2020

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Uprzejmie informuję, że trwają przygotowania do realizacji “Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022”.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

       Stanisław Fundakowski
          Wicekurator Oświaty

Tabela potrzeb – gmina