Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

11 stycznia 2019

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole

Rzeszów, 2019 – 01 – 10

WiJ. 576.4.2019

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek

 

W związku ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi na terenie województwa proszę Państwa Dyrektorów o wzmożoną uwagę i adekwatne działania, bezwzględnie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu w szkole, mi.in. regulowane przepisami oświatowymi w tym zakresie (informacje poniżej).

Także bardzo ważne jest stałe- a nie tylko przy okazji ferii zimowych- przypominanie wszystkim o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów zimy. Warto w tym celu sięgnąć do materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kliknij aby otworzyć stronę MENu).

Dziękuję Państwu za dotychczasowe działania, dostosowujące warunki pracy szkoły do zimowej pory roku oraz dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


Zamknięcie szkoły może nastąpić w następujących sytuacjach:

  1. O zawieszeniu zajęć może zadecydować dyrektor szkoły jeśli:
    1. przez dwa kolejne dni temperatura, o godzinie 21.00, sięgnie -15 stopni,
    2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody organu prowadzącego.

  1. Zawieszenie zajęć jest obowiązkiem dyrektora szkoły jeśli w temperatura w klasach, w których prowadzone są zajęcia, spadnie poniżej 18 stopni.

      Zgoda organu prowadzącego nie jest wówczas konieczna, wystarczy powiadomienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6; Poz. 69) par. 18.

  1. Wyjątkowo duże opady śniegu lub inne nadzwyczajne okoliczności także mogą doprowadzić do zamknięcia szkoły.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 Nr 46 Poz. 432)

  • 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę´.
  • 7. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra i wojewody.

4 stycznia 2019

Dotacja podręcznikowa – informacja dodatkowa

Rzeszów, 4 stycznia 2019 r.

ZBF.3122.1.2019 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.033.1.2018.IK z dnia 18 grudnia 2018 r. dotyczącego wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 59, ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, uprzejmie proszę o przekazanie do dnia 18 stycznia 2019 roku informacji o liczbie szkół (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na 2018.

Jednocześnie proszę o podanie, jaki był w Państwa jednostce odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %).

Algorytm wyliczenia x/y*100%, gdzie:

x – liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;

y – liczba wszystkich szkół, których uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły prowadzące klasy dotychczasowego gimnazjum).

Proszę o przekazanie powyższych informacji wypełniając załącznik nr 1 drogą elektroniczną na adres: kuratorium@ko.rzeszow.pl.

Załącznik:
Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

Załączniki

Informacja o ilości szkół - plik MS Excel
Data: 2019-01-04, rozmiar: 12 KB
31 grudnia 2018

Rozliczenia dotacji udzielonej JST w 2018 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rzeszów, 2018-12-31

ZBF.3122.5.8.2018

Starostwa Powiatowe,
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2425), sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Wersję papierową sprawozdania należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: abaran@ko.rzeszow.pl.

Jednocześnie Kuratorium prosi o sporządzenie informacji dodatkowej dotyczącej wykorzystania dotacji i przedłożenie ww. terminie.

PODKARPACKI
Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

21 listopada 2018

„Wyprawka szkolna”

Rzeszów, 2018-11-21

ZBF.3122.18.8.2018

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie rozliczenia zadania.

Rozliczenie sporządzone na załączonym druku należy przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 14 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

Ewentualnych zwrotów niewykorzystanej dotacji należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Wyprawka szkolna 2018 – rozliczenie roczne