Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

17 września 2019

Możliwości pomocy dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2019-09-17

ZBF.3122.24.4.2019

 

Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina, o możliwości pomocy  dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 r. (Uchwała nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.).

W związku z powyższym, przypominam, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację ww. programu mija 25 września 2019 r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu do Kuratorium).

Związane jest to z koniecznością przekazania informacji zbiorczej z województwa w terminie umożliwiającym wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów do 30 września o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w wyniku którego następuje zwiększenie planu wydatków wojewodów, umożliwiające uruchomienie środków dla gmin – zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 869)

 

 

Załączniki

Formularz MS Excel
Data: 2019-09-17, rozmiar: 11 KB
17 września 2019

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Rzeszów, 2019-09-17

ZBF.3122.2.4.2019

 

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Na podstawie §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2019 roku informacji  zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

W przypadku zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom prosimy również o informację w formie pisemnej.

 

17 września 2019

Wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Rzeszów, 2019-09-17

ZBF.3122.2.5.2019

 

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie ustalenia wysokości ewentualnego zwrotu otrzymanych środków w ramach rozdziału, w którym będzie wnioskowane zmniejszenie planu (tel. 17-867-11-47)

Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

 

16 września 2019

Przegląd drzewostanu w miejscach publicznych

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Generał Brygadier Leszek Suski w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w dniu 28 sierpnia br. w Toruniu, na terenie przedszkola, gdzie na bawiące się dzieci spadł konar złamanego drzewa, zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia przeglądów stanu drzewostanów w miejscach publicznych. Przeglądy odbyć się powinny ze szczególnym uwzględnieniem: parków miejskich, placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności (siłowni plenerowych, stref relaksu, placów o charakterze sprawnościowym) oraz żłobków, przedszkoli i szkół.