Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

7 marca 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2019-03-07

ZBF.3145.5.2019.MD                                                                                                                  

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2019 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania proszę o wydrukowanie dwóch egzemplarzy załączonego wzoru porozumienia i po podpisaniu przesłanie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Dotyczy wszystkich gmin, które starają się o przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku.

Załączniki

Treść porozumienia
Data: 2019-03-07, rozmiar: 37 KB
Formularz - zweryfikowane potrzeby
Data: 2019-03-07, rozmiar: 24 KB
Rozliczenie przyznanego dofinansowania za 2019 rok
Data: 2019-03-07, rozmiar: 12 KB
Wzór wniosku
Data: 2019-03-07, rozmiar: 51 KB
12 lutego 2019

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

  1. List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół
  2. Informacja prasowa na temat rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
8 lutego 2019

Do JST – przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2019-02-08

ZBF.3122.2.1.2019

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 – Przedszkola

80105 – Przedszkola specjalne

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia  13 lutego 2019 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa JST oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

 

Załączniki

Podział dotacji na rozdziały plik .xls
Data: 2019-02-08, rozmiar: 25 KB