Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

23 lutego 2021

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Rzeszów 2021-02-22

 

ERA.544.5.2021                                                            

 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej  w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 242).

I. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie § 11ha. 1. pkt 1 :

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i wypełniona tabela (1 lub 2) dotyczącą potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.)
 2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
 3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
 4. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

II. Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora i powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha. 1. pkt 2 i 3 :

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
 3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej), treść opinii.
 4. Adres do korespondencji kandydata na dyrektora celem przesłania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

22 stycznia 2021

Obowiązek rozliczenia dotacji udzielonej JST

Rzeszów, 2021-01-20

ZBF.3122.11.9.2020

 

Starostwa Powiatowe,
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

            Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2425), sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Wersję papierową sprawozdania należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: abaran@ko.rzeszow.pl.

Jednocześnie Kuratorium prosi o sporządzenie informacji dodatkowej dotyczącej wykorzystania dotacji i przedłożenie ww. terminie.

Załączniki

Informacja roczna 2020 rozdziały - plik *.xls
Data: 2021-01-22, rozmiar: 11 KB
22 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Rzeszów 2020-12-22

ZBF.3122.54.2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dodatkowej do rozliczenia, dotyczącej wykorzystania 1% na obsługę zadania. Jednocześnie informujemy, że kwoty tej nie należy ujmować w rozliczeniu.

Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Zwrotów niewykorzystanej dotacji należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Informacja dodatkowa do rozliczenia – plik MS Excel

15 grudnia 2020

Podkarpackie partnerstwo strategiczne na rzecz uczenia się przez całe życie nawiązane

Upowszechnianie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie w województwie podkarpackim to główny cel partnerstwa podpisanego 8. grudnia 2020r. w Rzeszowie. Porozumienie zawarte zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Mediacji.

Partnerstwo stanowi przypieczętowanie wspólnie prowadzonych już od dłuższego czasu inicjatyw na rzecz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie. Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące opracowania opisu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie” oraz jej wsparcia. Kwalifikacja została zgłoszona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Swoje podpisy na umowie partnerskiej, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: Podkarpacka Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch oraz Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji – Wiesław Pałka.

W ramach współpracy Partnerzy przewidują podjęcie działań w następujących obszarach:

 1. upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji,
 2. inicjowanie, konsultowanie i wspieranie procesu opisu oraz włączania kwalifikacji rynkowych,
 3. prowadzenie działań stymulujących przyrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby Instytucji Certyfikujących w regionie,
 4. sieciowanie i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji oraz rynku pracy, w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
 5. pilotaż modelowych rozwiązań systemowych na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym,
 6. prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje,
 7. sieciowanie z innymi partnerstwami regionalnymi i ponadregionalnymi.

Niniejsza współpraca została nawiązania w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Partner Wiodący
Podkarpackie Centrum Mediacji – Partner Biznesowy

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

11 grudnia 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021

Rzeszów 2020-12-11

                                                                                                                                                         

WiJ.5551.1011.2020                                                                                  

 

Organizatorzy ferii zimowych w 2021 r.,
Dyrektorzy szkół  i placówek,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie, 
Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. uprzejmie informuję, że ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych” https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole), w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.

Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”- będą one mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej[1]  (art. 86 Prawa oświatowego)[2].

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania.

Wytyczne zalecają obostrzenia w zakresie wymogów przy organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

Odnosząc się do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji i Nauki, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W przypadku występowania, w dalszym ciągu, stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku, w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku będzie zobowiązany stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Urzędy te podejmują działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji i udzielają ostatecznych informacji, we wszystkich tematach, związanych z bezpieczeństwem, w tym sanitarno-higienicznym i epidemiologicznym.

W kwestiach szczegółowych zaleceń obowiązujących na poszczególnych terenach informacji zawsze udzielają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Nadmieniam, że w dalszym ciągu zalecane są ograniczenia w związku z sytuacją epidemiologiczną. Ministerstwo Zdrowia podejmuje systemowe działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju, jak również informuje o zmniejszaniu lub zwiększeniu restrykcji w zakresie różnych dziedzin gospodarki i życia obywateli.

Prosimy o śledzenie stron Ministerstwa Zdrowia, gdzie publikowane są aktualne wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Rejestracja, wszelkie informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie wypoczynek.men.gov.pl 

W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informacji dotyczących spraw związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży udziela Pani Lucyna Winiarska tel. 17 867 11 67, e- mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Interwencyjna linia telefoniczna dla rodziców i uczniów: 728 832 622

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

[1] określone w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

[2] Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

 

8 grudnia 2020

Do JST – rozliczenie dotacji – zasiłki losowe

Rzeszów, 2020-12-08

ZBF.3122.30.9.2020

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku przeznaczonej na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-21.

Informację należy sporządzić na załączonym druku i przekazać do Kuratorium do  18 grudnia 2020 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty).

Jednocześnie wyjaśniamy, że sprawozdanie składają wyłącznie te Gminy, które otrzymały w 2020 roku dofinansowanie ww. zadania.

 

 

Załączniki

Załącznik - zasiłki losowe - rozliczenie
Data: 2020-12-08, rozmiar: 36 KB
8 grudnia 2020

Do JST – rozliczenie – podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Rzeszów, 2020-12-08

ZBF.3122.34.10.2020

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z zakończeniem wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie rozliczenia zadania.

Rozliczenie sporządzone na załączonym druku należy przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 22 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

Ewentualnych zwrotów niewykorzystanej dotacji należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Załączniki

Załącznik - rozliczenie dotacji
Data: 2020-12-08, rozmiar: 38 KB