Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

31 marca 2020

Informacje w sprawie Projektu Zdalna Szkoła

Rzeszów 2020-03-31

ZBF.3140.2.2020

 

 

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że informacje w sprawie Projektu Zdalna Szkoła, mającego na celu sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, można uzyskać na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola . 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch  

26 marca 2020

Pytania i odpowiedzi

Organizacja kształcenia na odległość

Bezpieczna praca w Internecie

Dokumentacja

Współpraca z rodzicami

Ocenianie

Specjalne potrzeby edukacyjne

Rada pedagogiczna

Pracownicy administracji i obsługi

Praca nauczycieli

 


Organizacja kształcenia na odległość

1.Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ciągu tygodnia?

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

2. Czy uczniom można zmienić podział godzin np. 20 godzin w tygodniu? Czy uczniowie muszą w tygodniu realizować wszystkie przewidziane ramówką godziny?

3. Czy godzina lekcyjna może trwać 30-35 minut, aby nie odciążać ucznia? Potem przerwa
5 minut i ”wchodzi” inny nauczyciel.

4. Czy ustalać nowy podział godzin?

5. Ile zadawać uczniom zadań domowych?

6. Czy dyrektor powinien dookreślić dla każdej klasy, ile czasu mogą spędzać uczniowie przed komputerem w domu?

Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).
Dyrektor ustala, w jakich godzinach nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

Dotychczasowe tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas należy zmodyfikować tak, aby możliwe było zdalne nauczanie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. oraz realizowanie podstaw programowych i ocenianie uczniów:

1) Organizując kształcenie na odległość dyrektor wspólnie z nauczycielami:

– ocenia stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć/przedmiotów oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach;

– planuje realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych);

– ustala, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (programów wychowania przedszkolnego);

– ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając m.in. specyfikę zajęć,

–   dokumentuje wnioski dotyczące ww. kwestii w ustalony z nauczycielami sposób.

2) Organizując kształcenie na odległość należy uwzględnić zasady bezpiecznego
i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną
. Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Pod uwagę trzeba wziąć także sytuację rodzinną uczniów. Chodzi na przykład
o to, czy mają w domu komputer, albo czy z jednego komputera nie muszą korzystać wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami pracującymi zdalnie. W nowej organizacji nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także ograniczoną dyspozycyjność rodziców.

W szczególności uwzględnić należy:

–  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

–  łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3) W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

7. Jak zorganizować zdalne nauczanie w przedszkolu?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Poradniku dla szkół Kształcenie na odległość  (s.19-20)

 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

8. W jakim wymiarze czasowym organizować zdalne nauczanie w branżowej szkole I stopnia?

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego mają być prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Wprowadzone przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki,
a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

 
Powrót


Bezpieczna praca w Internecie

1.Czy nauczyciele powinni zostać zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego łącza internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa danych uczniów i rodziców (RODO), organizując pracę zdalną uczniów ze swojego prywatnego domu?

Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne.

Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia. Ocena bezpiecznego udostępnienia danych i odpowiedzialność za wdrożenie środków gwarantujących właściwe ich zabezpieczenie spoczywa na dyrektorze szkoły/placówki.

 

 
Powrót


Dokumentacja

1.Jak dokumentować obecności dzieci w przedszkolu? Czy możemy wpisywać w dzienniku przedszkola: datę i zdalne nauczanie  w tych dniach, kiedy taka sytuacja ma miejsce?

2.Jeśli chodzi o dokumentowanie pracy przedszkola, to czy może być robione przez nauczycieli tygodniowe sprawozdanie z tego co podawali dzieciom do zrobienia itp.?

3.Jak dokumentować zdalne nauczanie?

4.Czy nauczyciele powinni zapisywać tematy zajęć w dzienniku elektronicznym, skoro szkoła go ma?

Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac
i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów. W dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Dyrektor wspólnie z nauczycielami ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.

5.Czy dyrektor ma wydawać zarządzenia dotyczące wprowadzonych zmian?

Jeżeli zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma potrzeby powtórnego ich regulowania zarządzeniem dyrektora szkoły.

 
Powrót


Współpraca z rodzicami

1. Czy z kontaktów z rodzicami i działań w przedszkolu sporządzać sprawozdanie?

Dyrektor przedszkola ustala sposób dokumentowania realizacji zadań, w tym sposób dokumentowania kontaktów z rodzicami.

2. Czy poinformowanie rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań może się odbyć za pomocą strony internetowej szkoły, czy też każdy rodzic ma dostać na maila taką informację?

Ważne aby informacja skutecznie dotarła do każdego rodzica lub opiekuna ucznia, dlatego należy najpierw ustalić, który sposób przekazywania informacji rodzicom/opiekunom spełnia takie warunki.

 
Powrót


Ocenianie

1.Jak będą oceniani uczniowie?

2.Czy o wprowadzonych zmianach w ocenianiu powinni być poinformowani rodzice?

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce oraz zasady informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

 

 
Powrót


Specjalne potrzeby edukacyjne

1. Czy zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i rewalidacyjne powinny się również odbywać zdalnie?

2. Jak uczyć uczniów z niepełnosprawnością umysłową?

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Pedagodzy
i psycholodzy szkolni powinni prowadzić porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Poradniku dla szkół Kształcenie na odległość  (s.38-43)

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

 
Powrót


Rada pedagogiczna

1. Czy dyrektor piszący teraz aneks do arkusza organizacji ma pozyskiwać opinię rady pedagogicznej i w jaki sposób skoro nie powinien zwoływać rady pedagogicznej?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

 

Powrót


Pracownicy administracji i obsługi

1.Kto decyduje o formie pracy pracowników administracji i obsługi?

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły.

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

 

 
Powrót


Praca nauczycieli

1. Czy nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny, które do tej pory mieli?

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach
i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Jak ma realizować swoje obowiązki bibliotekarz czy nauczyciel świetlicy?

Dyrektor powinien określić zakres obowiązków bibliotekarza i nauczyciela świetlicy w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

3. Czy zajęcia kółek zainteresowań powinny być prowadzone w ramach zdalnego nauczania? Niektórym nauczycielom „wchodzą” te zajęcia do pensum, a inni mają je uwzględnione w stałych godzinach nadliczbowych.

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r., poz.493).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 492).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 530).

Poradnik dla szkół Kształcenie na odległość    https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Powrót