Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

1 października 2021

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. podkarpackim !

Już 12 października odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa podkarpackiego  otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 11 października (poniedziałek) do godziny 12:00.

(więcej…)

29 lipca 2021

Do JST: stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja dotacji za okres: od IX do XII

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2021-07-28

ZBF.3122.4.10.2021

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lipca 2021 r., znak: DWEW-WWR.419.8.2021.KK, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2021 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEiN.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021, poz. 619 z późn. zm.), gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania (kolumna 8). Proszę również, aby podczas uzupełniania tabeli, wartości cyfrowe w kolumnach „5”, „6”, „7” były wypełnione wyłącznie w jednej z tych kolumn, w zależności od potrzeby zmniejszenia, zwiększenia lub zachowania kwoty zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (pozostałe komórki należy pozostawić bez wypełnienia).

Jednocześnie informuję, że 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296), w którym zostały określone nowe kryteria dochodowe.

Weryfikację proszę przekazać wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma (proszę wydrukować tylko wiersze nagłówkowy oraz dotyczący Państwa Gminy) podpisanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (ew. osoby przez niego upoważnionej) w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku (decyduje data wpływu do KO).

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

13 lipca 2021

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Rzeszów, 2021-07-13

ZBF.3122.29.1.2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - tabela potrzeb
Data: 2021-07-13, rozmiar: 53 KB