Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

8 grudnia 2020

Do JST – rozliczenie – podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

Rzeszów, 2020-12-08

ZBF.3122.34.10.2020

 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z zakończeniem wypłat pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie rozliczenia zadania.

Rozliczenie sporządzone na załączonym druku należy przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do 22 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie prosimy wysyłać bez pisma przewodniego.

Ewentualnych zwrotów niewykorzystanej dotacji należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Załączniki

Załącznik - rozliczenie dotacji
Data: 2020-12-08, rozmiar: 38 KB
2 października 2020

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2020-10-02

ZBF.3145.54.2020

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2020 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 20 października 2020 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2020 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17 867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Załączniki

1 października 2020

Pilne! Zmiany w klasyfikacji dotacji na wychowanie przedszkolne

Rzeszów, 2020-10-01

ZBF.3122.11.4.2020

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina o możliwości złożenia wniosku o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Wniosek można składać w nieprzekraczalnym terminie do 09 października 2020 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium).

   Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie ustalenia wysokości ewentualnego zwrotu otrzymanych środków w ramach rozdziału, w którym będzie wnioskowane zmniejszenie planu (tel. 17-867-11-47).

   Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch