Kategoria: Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

Informacje na temat nagród, wyróżnień i odznaczeń

8 lutego 2019

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2019-02-08

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5831.2.2019                                                     

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela (nie dotyczy wniosku dla dyrektora) należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły.

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego  w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu  17 867 11 14.

Załączniki

Wniosek nagroda MEN - 2019 - plik MS Word
Data: 2019-02-08, rozmiar: 13 KB
2 stycznia 2019

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2018-12-10

ERA.5832.14.2018                                                  

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

 W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań
i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów – podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Informację o opinii i dacie posiedzenia rady pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf