Kategoria: Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

Informacje na temat nagród, wyróżnień i odznaczeń

12 stycznia 2021

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

Rzeszów, 2021-01-12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                   
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

             

ERA.5862.1.2021                                                    

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty należy składać do dnia 19 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) wnioski  o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składają do Kapituły organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności (§ 6 ww. rozporządzenia):

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

 1. a) osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia
  w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  b) wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 2. c) osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

 1. a) stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
 2. b) dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
 3. c) pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

 1. a) wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
 2. b) umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
 3. c) wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane
z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;

4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Na końcu wniosku należy wskazać trzy najważniejsze osiągnięcia w dorobku zawodowym nauczyciela.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany nauczyciel  albo inny podmiot zgłaszający:

– dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
– organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową,
– związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,   
– inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 r.  w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej (plik Word) na adres: jmieszkowicz@ko.rzeszow.pl

Wnioski powinny być sporządzone komputerowo: opisy osiągnięć nauczyciela należy sporządzić w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Do wniosku należy dołączyć:

– uwierzytelnioną kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
zaświadczenie odpowiednio dyrektora szkoły albo organu prowadzącego szkołę o zatrudnieniu w dniu zgłoszenia oraz spełnianiu przez kandydata warunku dotyczącego wymaganego co najmniej 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nr telefonu: 17 867 11 14.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia postepowania w  sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w roku 2020.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/profesoroswiaty.pdf

Załączniki

Wzór wniosku o nadanie profesora oświaty
Data: 2021-01-12, rozmiar: 17 KB
12 stycznia 2021

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2021-01-12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5832.1.2021                                                    

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dnia  19 lutego 2021 r.

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów – podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Informację o opinii i dacie posiedzenia Rady Pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu: 17 867 11 14.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf

 

 

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2021-01-12, rozmiar: 33 KB