Kategoria: Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

Informacje na temat nagród, wyróżnień i odznaczeń

8 lutego 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

(więcej…)

8 lutego 2017

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

(więcej…)

12 grudnia 2016

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.). (więcej…)

8 grudnia 2016

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

Zgodnie z zapisem art. 9i ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany, który posiada co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany  oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

(więcej…)