Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

31 sierpnia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Zgodnie z art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

28 sierpnia 2017

Rządowy program “Aktywna tablica” – składanie wniosków przez organy prowadzące

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół.

7 lipca 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń, wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.