Kategoria: Reforma edukacji

Informacje związane z reformą edukacji

7 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły […]

25 stycznia 2017

Wydanie opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

W związku z Art. 208 ust. 3 i Art. 215 ust 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) proszę o załączenie przez organy prowadzące do uchwały, o której mowa w Art. 206 ust. 1 i Art. 213 ust 1. w sprawie projektu dostosowania […]