24 września 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://www.ko.rzeszow.pl/

 
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zakres działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Informacja w języku miganym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kwiatkowski, tkwiatkowski@ko.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 867 11 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 (główna siedziba Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).

Siedziba Kuratorium Oświaty w Rzeszowie znajduję się na pierwszym piętrze w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Do budynku prowadzą 2 wejścia – pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz zamontowane automatycznie otwierane drzwi wejściowe, oraz drugie – od strony ul. Grunwaldzkiej.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrach od 1-7 znajdują się na jednym poziomie, natomiast przejście z hallu głównego na parter (boczne skrzydła budynku) zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a).

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze budynku usytuowane zostały komórki organizacyjne w największym stopniu obsługujące klientów Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne (Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, Biuro Obsługi Klienta, Oddział Paszportów i kasy). Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych zlokalizowane jest również pomieszczenie ochrony budynku, przy którym umieszczony jest defibrylator. Na każdym piętrze (z wyjątkiem piętra 7) znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. 

Na parkingu PUW w Rzeszowie od strony Ogrodów Bernardyńskich znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży przeznaczone dla klientów Urzędu. W sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking należący do Ojców Bernardynów oraz kilkanaście ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, tj. al. Józefa Piłsudskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Jana III Sobieskiego należących do miejskiej strefy parkowania.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – plik pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter