28 sierpnia 2023

Awans zawodowy nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

W dniu 6 września 2023 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672), w tym między innymi przepisy, na mocy których doprecyzowano niektóre zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) – w brzmieniu nadanym ww. ustawą – nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej „nauczycielem początkującym”, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 ust. 3 [tj. legitymujący się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadający przygotowania pedagogicznego, zatrudniony na dwa lata szkolne bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody kuratora oświaty], odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.

Wobec braku przepisów „przejściowych” odnoszących się do cytowanego przepisu oraz uwzględniając dotychczasowe stanowisko Ministerstwa w powyższej kwestii należy uznać, że cytowany przepis obejmie nauczycieli począwszy od dnia 1 września 2022 r.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że przepis art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela – w nowym brzmieniu – dotyczy nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w trybie określonym w art. 10 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

Nie będzie miał natomiast zastosowania do nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 10 ust. 9 w związku z ust. 7 [w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela] Karty Nauczyciela, gdyż zgodnie z treścią art. 10 ust. 10 zdanie pierwsze Karty Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a [tj. „Awans zawodowy nauczycieli”].

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter