4 października 2023

Obalanie mitów (3) – „Nauczyciel nie może rozpocząć … “

Obalanie mitów (3) – „Nauczyciel nie może rozpocząć przygotowania do zawodu, jeżeli jest zatrudniony w zastępstwie nieobecnego nauczyciela” oraz „nauczyciel nie może odbywać przygotowania, bo nie mam kogo powołać na mentora”

Dzisiaj dwa kolejne mity tym razem związane z możliwością odbywania przygotowania do zawodu przez nauczyciela początkującego. Obydwa można obalić dość łatwo opierając się wyłącznie na jednym przepisie.

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) – w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672) – nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej „nauczycielem początkującym”, zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 ust. 3, odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1, 2 albo 4.

Przywołany wyżej warunek zatrudnienia „w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami” (uwzględniając również treść art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela) jest jedynym warunkiem, który musi spełnić nauczyciel aby mógł odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela.

Zatem nie ma dla nauczyciela początkującego żadnego znaczenia, czy jest zatrudniony na dwa lata szkolne (art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela), czy też na okres krótszy, wynikający z przyczyn określonych w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. Nie ma znaczenia czy dyrektor powołał dla tego nauczyciela mentora, czy też nie.

Co więcej w tym pierwszym przypadku (zatrudnienie nauczyciela początkującego na okres krótszy niż dwa lata szkolne) dyrektor jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie do 21 dni od rozwiązania z nim stosunku pracy (art. 6a. ust. 1db Karty Nauczyciela).

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter