3 października 2018

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w godzinach pracy Urzędu, tel. 17 867-11-42.

Zgodnie z treścią art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967): „Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.” W związku z wyżej cytowanym przepisem ostatnim dniem składania wniosków na „sesję zimową” jest dzień 31 października 2018 r. (środa).

Informuję również, że nie istnieje konieczność osobistego składania wniosku. Wniosek można również przesłać za pośrednictwem poczty (kuriera) lub osoby trzeciej (np. jeden nauczyciel składa wnioski kilku nauczycieli).

W związku z pojawiającymi się wnioskami o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego w wybranym przez wnioskodawcę terminie informuję także, że stosownie do treści art. 9d ust.7 zd. 2 ustawy Karta Nauczyciela: nauczyciele mianowani mogą złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wobec tak długiego okresu umożliwiającego złożenie stosownego wniosku nauczyciel może złożyć powyższy wniosek w terminie nie kolidującym z wcześniej zaplanowanym wyjazdem na wczasy. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją powołaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty będzie skutkowało wydaniem decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

PODKARPACKI  KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter