12 września 2022

Zasady skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Odbywanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli kontraktowych (którzy ten stopień uzyskali do dnia 31  sierpnia 2022 r.) regulują przepisy art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730).

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 wspomnianej ustawy w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, art. 9c ust. 2 i art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok.

Powyższy przepis obejmuje wszystkich nauczycieli, którzy staż na stopień nauczyciela kontraktowego odbyli w wymiarze 9 miesięcy, niezależnie od tego czy przed 1 września 2022 r. już odbywali staż, czy też nie. Ponadto w grupie tej mieszczą się również nauczyciele, którzy co prawda odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy, ale staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli we wrześniu 2021 r.

Należy dodać, że pojęcie „skraca się o rok” obejmuje również nauczycieli, którzy na mocy dotychczasowych przepisów byli uprawnieni do odbywania stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy (art. 9c ust. 2 i art. 9d ust. 9 Karty Nauczyciela w brzmieniu sprzed 1 września br.). Ci nauczyciele odbędą staż w wymiarze 9 miesięcy.

Drugim przepisem „skracającym” staże nauczycieli kontraktowych jest art. 10 ust. 3 wspomnianej wyżej ustawy, który stanowi, że w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Jak zatem wynika z powyższego zapisu przepisem tym zostali objęci wszyscy nauczyciele, którzy stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali po odbyciu stażu w wymiarze 12 miesięcy i stażu nie rozpoczęli we wrześniu 2021 r.

Pozostali nauczyciele tj. wszyscy, którzy staże rozpoczęli we wrześniu 2020 r. i wcześniej odbywają je na dotychczasowych zasadach bez skrócenia długości ich trwania.

Należy zaznaczyć, że w przypadku nauczycieli kontraktowych w dalszym ciągu będzie miał zastosowanie przepis art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela w brzmieniu dotychczasowym (czyli sprzed 1 września 2022 r.), z którego wynika konieczność przepracowania w szkole – na stanowisku nauczyciela – co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter