28 października 2022

CKE przypomina o materiałach dotyczących egzaminu w Formule 2023 i wybranych obowiązkach dyrektorów szkół

 

“Materiały OKE dla uczniów zdających maturę w Formule 2023” (wersja skomasowana): http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

Informacje są aktualizowane po otrzymaniu informacji z CKE


Informacja z dni 09.11.2022 r.

CKE opublikowało materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały dotyczą egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/historia_sztuki/Wypracowanie%20maturalne%20z%20historii%20sztuki.pdf.  

Informacja z dni 08.11.2022 r.

CKE opublikowało kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (13.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy kompozycji i spójności w wypracowaniu.

Zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zamieszczone zostaną w przyszłym tygodniu

Informacja z dni 28.10.2022 r.

CKE informuje  o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023
dostępnych na stronie internetowej CKE (
https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:

 1. informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 2. komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023r
 3. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 4. arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
 5. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
 • zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
 • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 2. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
 • elementy analizy statystycznej w biologii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj
 • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach
  egzaminacyjnych z
  geografii;1

CKE proponuje zamieścić na stronie internetowej danej szkoły linku do ww. materiałów lub linków do stron internetowych CKE i OKE, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-
2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
)

CKE przypomina o ciążącym na dyrektorze szkoły obowiązku (art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.]) przekazania uczniom danej szkoły wszelkich informacji dotyczących egzaminu maturalnego, w tym wszelkich zmian prawnych dotyczących tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone.  Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca te zagadnienia (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/2022
0819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf
)

CKE przypomina o prowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów oraz szkoleniach dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz zachęca dyrektorów do dołożenia wszelkich starań, aby nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, będący egzaminatorami, wzięli udział w doszkoleniach dotyczących egzaminu w Formule 2023. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauczycieli języka polskiego, którzy będą w szkole przeprowadzać część ustną egzaminu z tego przedmiotu, która uległa znaczącym modyfikacjom względem formuły obowiązującej od 2015 r. Uczestnictwo w doszkoleniu jest również istotne w kontekście przygotowania uczniów do części pisemnej egzaminu. Udział nauczyciela-egzaminatora w doszkoleniu będzie dawał dyrektorowi szkoły gwarancję, że nauczyciel posiada aktualną wiedzę w zakresie zasad oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter