17 października 2022

Dane do wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rzeszów 2022-10-17

ZBF.3140.14.2022.MD

Państwo Dyrektorzy szkół,
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2022/2023

 

   W związku z zatwierdzeniem przez  Prezesa Rady Ministrów listy kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla stypendystów w Państwa szkołach o konieczności wypełnienia załącznika dotyczącego numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców (z podaniem imienia i nazwiska właściciela konta oraz imienia i nazwiska stypendysty) i przesłanie ich w formie pisemnej (załącznik) do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 roku.

   Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 z póź. zm), stypendium Prezesa Rady Ministrów, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium może być wypłacane w inny sposób.

   Przyznane stypendium w kwocie 300 złotych za jeden miesiąc, zostanie przekazane bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w następujących terminach:

– do 30 listopada 2022 roku za okres wrzesień – grudzień 2022 roku
  – do 30 kwietnia  2023 roku za okres styczeń – czerwiec 2023 roku.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Załącznik - stypendium PRM - oświadczenie
Data: 2022-10-17, rozmiar: 38 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter