2 czerwca 2022

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

RW.546.4.2022.BS                                                                     Rzeszów, 2022-06-02

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

wg stanu prawnego – maj 2022 r.

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie pozaszkolnej.

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,
  ze zm.) – Rozdział 5 – art. 117 i art. 118;
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.) –
  art. 88 i art. 103;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia  2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1692);
 • Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) – art. 5.

II. Podmioty uprawnione do uzyskania akredytacji kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych

Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                                    (art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)

Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2-7 stosuje się.

                                                                                    (art. 118 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe) 


III. Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego i podmioty uprawnione do ich prowadzenia

 1. kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez:
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytacje, o której mowa w art. 118;
 1. kursy umiejętności zawodowych prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 2. kursy kompetencji ogólnych prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 3. turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzone przez publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego;
 4. kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3 umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzone przez publiczne
  i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

                                                               (art. 117 ust. 1a – 2c ustawy Prawo oświatowe)


IV. Przyznanie akredytacji

Akredytację może uzyskać placówka lub centrum, które:

 • prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej
  3 lat;
 • opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie
  go doskonali;
 • zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 • zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 • zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe – w zakresie danej formy pozaszkolnej, który został opracowany zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W przypadku programu nauczania realizowanego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego należy uwzględnić dodatkowe elementy określone w § 25 ust. 2 wskazanego rozporządzenia;
 • zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się 
  o akredytację KKZ lub KUZ;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
 • udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

                                                                        (Art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe)

Akredytacja przyznawana jest na kształcenie ustawiczne prowadzone w konkretnej formie pozaszkolnej o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-5 ustawy Prawo oświatowe.

Akredytację przyznaje kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację jeśli stwierdzi niespełnienie przez placówkę  lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.


V. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o akredytację kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot. Wniosek składa się odrębnie dla każdej formy pozaszkolnej. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia w danej formie.

Adres: Podkarpacki Kurator Oświaty
            ul. Grunwaldzka 15
            35-959 Rzeszów

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot nie posiada statutu – kopię innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez podmiot;
 3. własną ocenę kształcenie ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych;
 4. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, albo oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całość kształcenia nieodpłatnie;
 5. oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych według wzoru – załącznik nr 3

Nie wymaga się dołączenia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru lub ewidencji, należy jedynie wskazać numer, pod którym został wpisany


VI. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej, wnoszonej wraz z wnioskiem o udzielenie akredytacji , ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl w zakładce „Załatwianie spraw – Akredytacja”.

Opłatę należy wnieść na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000 ze wskazaniem tytułu wpłaty – „opłata akredytacyjna”

Z opłat są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Uwaga! Wniesiona opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
                                                                                (art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)


VII. Termin składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.


VIII. Informacje dla placówek, które uzyskały akredytację przed dniem 
1 września 2017 r. i przed dniem 1 września 2019 r.

 1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) w art. 103 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2  w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.”
 2. Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.) „Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Osoby do kontaktu:

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Beata Streb – st. wizytator – tel. 17 867 11 05
Izabela  Śląska – wizytator – tel. 17 867 11 22

Opracowanie: Beata Streb – st. wizytator KO w Rzeszowie

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter