8 stycznia 2018

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Rzeszów, 2017-12-29

PiP.546.8.2017

 

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – Rozdział 5 – art. 118.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227 poz. 2247 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 88 poz.746).

II. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie akredytacji

Wniosek o przyznanie akredytacji mogą składać placówki i ośrodki, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych tj. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniającą nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

III. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych) składa się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty na adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
 2. Do wniosku dołącza się:
  1. akt założycielski placówki publicznej albo zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
  2. statut placówki, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe – informację o organizacji i zakresie tej działalności;
  3. własną ocena działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1;
  4. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1, albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.

IV. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej określana jest corocznie w zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl w zakładce „Załatwianie spraw – Akredytacja”.

Opłatę należy wnosić na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000.

Należy określić tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna

Z opłat są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

V. Termin składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VI. Osoby do kontaktu

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji

Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego – tel. 17 867 11 05

Marta Jadach-Stupnicka – starszy wizytator

Beata Streb – starszy wizytator

VII. Informacje dodatkowe

Opłata, od dnia złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

 

Opracowanie:
Beata Streb – starszy wizytator
Marta Jadach-Stupnicka – starszy wizytator