10 września 2019

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego formie pozaszkolnej.

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – Rozdział 5 – art. 117 i art. 118;
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) – art. 88 i art. 103;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia  2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1692).

II. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, podmioty prowadzące  działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, a także instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,  ze zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Podmioty wyżej wymienione mogą uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1- 4 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez:
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe,
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy – podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, chcąc prowadzić KKZ od 1 września 2020 r. – muszą obowiązkowo posiadać akredytację (art. 88 ust. 2 ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw);
 2. kurs umiejętności zawodowych prowadzony przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
 3. kurs kompetencji ogólnych prowadzony przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzony przez publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego;
 5. kurs, inny niż wymieniony w pkt 1-3 umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzony przez publiczne
  i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów (art. 118 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Podmiot ubiegający się o akredytację tego kursu, musi wskazać przepis prawny, na podstawie którego określił program nauczania na tym kursie.

III. Przyznanie akredytacji

Akredytację może uzyskać placówka lub centrum, które:

1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat; 2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;

3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe – w zakresie danej formy pozaszkolnej; program nauczania zgodny jest z programem nauczania określonym w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w § 25 ust. 2 rozporządzenia doprecyzowano, jakie szczególne elementy powinien zawierać program nauczania na KKZ,

6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się  o akredytację KKZ lub KUZ;

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

                                                                                   (Art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe)

Akredytacja przyznawana jest na kształcenie ustawiczne prowadzone w konkretnej formie pozaszkolnej o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1- 4 ustawy Prawo oświatowe.

Akredytację przyznaje kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację jeśli stwierdzi niespełnienie przez placówkę  lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.

IV. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot. Wniosek składa się odrębnie dla każdej formy pozaszkolnej. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 2. Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia w danej formie.

Adres: Podkarpacki Kurator Oświaty
            ul. Grunwaldzka 15
            35-959 Rzeszów

Do wniosku dołącza się:

  1. kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo kopię zaświadczenia
   o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (możliwość dołączenia kopii);
  2. kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot nie posiada statutu – kopię innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz
   z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez podmiot;
  3. własną ocenę działalności placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych za okres ostatnich 3 lat,
   w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji placówek
   kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych.;
  4. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, albo oświadczenie, że placówka rozporządzenia, o którym mowa
   w pkt. 1, albo oświadczenie, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.
  5. Oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych według wzoru – załącznik nr 3

Nie wymaga się dołączenia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru lub ewidencji, należy jedynie wskazać numer, pod którym został wpisany

V. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej, wnoszonej wraz z wnioskiem o udzielenie akredytacji , ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

W każdym roku wysokość opłaty akredytacyjnej publikowana jest na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl w zakładce „Załatwianie spraw – Akredytacja”.

Opłatę należy wnosić na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000 – należy określić tytuł wpłaty – „opłata akredytacyjna”

Z opłat są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

VI. Termin składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VII. Informacje dla placówek, które uzyskały akredytację przed dniem  1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) w art. 103 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2  w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.”

Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego –
Beata Streb – st. wizytator, tel. 17 867 11 05
Marta Jadach-Stupnicka – st. wizytator, tel. 17 867 11 22

Opracowała: Beata Streb st. wizytator KO w Rzeszowie

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter