11 kwietnia 2023

Aneks nr 1 do Wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14.03.2023r. w sprawie  procedur opiniowania arkuszy organizacji  publicznych placówek

ZE.537.1.2.2023

Aneks nr 1 do

Wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie  procedur opiniowania arkuszy organizacji  publicznych placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2023/2024

W Wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie  procedur opiniowania arkuszy organizacji  publicznych placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2023/2024

dokonuje się następujących zmian:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606 ze zm.)
z a s t ę p u j e    s i ę  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. z 2023 r. poz. 651).

Dodaje się punkt 2a w brzmieniu:

2a. Arkusz organizacji szkolnego schroniska młodzieżowego określa w szczególności:
– okres działalności szkolnego schroniska młodzieżowego;
– liczbę pracowników szkolnego schroniska młodzieżowego;
– liczbę miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
– liczbę wykorzystanych miejsc noclegowych w poprzednim roku szkolnym;
– planowaną liczbę miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży w danym roku szkolnym.

PODKARPACKI  KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter