4 października 2018

Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych szkoły do kształcenia zawodowego

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów   

Rzeszów, 2018 – 10 – 04

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Techników, Szkół Branżowych I i II stopnia
z województwa podkarpackiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z koniecznością racjonalnego zagospodarowania ww. środków, polegającego na opracowaniu tych materiałów, które w największym stopniu umożliwią uczniom szkół zawodowych nabycie praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy, jak również mając na uwadze konieczność oszacowania realnych wydatków na realizację planowanego przedsięwzięcia, niezbędne jest przeanalizowanie obecnych zasobów szkół oraz ich potrzeb w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę  zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o wypełnienie ankiety dotyczącej elektronicznych zasobów edukacyjnych szkoły do kształcenia zawodowego na adres: http://ko.rzeszow.pl/app/dyrektor/logowanie w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2018 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch