24 maja 2019

Awans zawodowy – wyjaśnienia dotyczące spełniania wymagań określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 9c ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 [zawartych w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574)], uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zatem o ile sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego będzie obejmowało wyłącznie okres stażu, a ściślej rzecz ujmując, będzie się odnosiło do zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, o tyle opisy i analizy załączane do wniosku (stosownie do treści § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. poz. 1574) mogą obejmować zadania zrealizowane:

1)  przed stażem na stopień nauczyciela dyplomowanego (ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego),

2)  w okresie stażu, jednakże nieujęte w planie rozwoju zawodowego,

3)  po zakończeniu stażu.

Natomiast w przypadku wyboru zadania określonego w § 8 ust. 3 pkt 4 lit c rozporządzenia nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie co najmniej podstawowym mogło nastąpić również w wyniku ukończenia studiów wyższych (np. ukończenie studiów w zakresie filologii rosyjskiej), tj. przed rozpoczęciem pracy w szkole lub placówce oświatowej.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter