10 sierpnia 2018

Ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracji

WiJ.5534.16.2018

 Rzeszów, 2018-08-03

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,

w myśl zapisów preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego … (Dz.U.2017.356) kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji ma na celu, m.in.: „rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego szkoła, w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym, podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi”.

Wiele uroczystości szkolnych odbywa się z udziałem symboli narodowych, w związku z tym istotną rolę pełni przyjęty w szkole ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracji, opisujący zasady przeprowadzania tych uroczystości. Ma on wpływ na postawy patriotyczne uczniów, uczy szacunku do tradycji własnego narodu, godnego traktowania Symboli Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwie za jakość i przebieg uroczystości szkolnych odpowiadają dyrektor i nauczyciele – nie bez znaczenia jest również dochowanie precedencji.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zatroszczenie się o taki przebieg organizowanych u Państwa uroczystości, który stanie się wzorem dla społeczności szkolnej i umożliwi wszystkim uczestnikom doświadczanie pozytywnych emocji.

Proponowana literatura:

    Wicekurator Oświaty

 Stanisław Fundakowski

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter