29 stycznia 2020

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

I. Informacja o zakresie działalności edukacyjnej NBP
NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:
–  upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
–  zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
– kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
– upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
– przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
– popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
– promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:
– inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
– rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
– zarządzanie przedsiębiorstwem,
– gospodarowanie budżetem domowym,
– zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
– pieniądz,
– gospodarka rynkowa,
– instytucje i usługi finansowe,
– nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok.

II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:
– osoby prawne,
– inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

IV. Grupy docelowe
Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być m.in. następujące grupy:
– dzieci i młodzież,
– nauczyciele i kadra naukowa,
– osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
– osoby niepełnosprawne,
– osoby w wieku 55+,
– bezrobotni,
– młodzież wchodząca na rynek pracy.

V. Zasady udzielania dofinansowań
–  Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
– Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
– Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP są weryfikowane w ramach odrębnego trybu.
– NBP dofinansowuje przede wszystkim:
– koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
– koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
– koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
– NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
– Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany prze wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego.
– NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
– W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty w kwotach brutto.

VI. Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
– Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.
– W przypadku projektów wieloedycyjnych przekazanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie po akceptacji przez DEW sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego, dotyczących uprzednio zawartej umowy.

VII. Przesyłanie wniosków do NBP
– Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: Firefox, Internet Explorer, Chrome.
– Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku), układem formularza wniosku oraz wzorem umowy.
– NBP nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium realizacji, tj. takich, w których działania objęte dofinansowaniem wykraczają poza prace przygotowawcze.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
– skan aktualnego dokumentu, do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS),
– skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS),
– skan pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS),
– promesa z wydawnictwa/czasopisma/instytucji medialnej z orientacyjnym terminem publikacji materiału merytorycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w „Poradniku dla Wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację”. Poradnik ten powstał z myślą o wnioskodawcach – jego zadaniem jest ułatwienie im przygotowania projektu i zaplanowania jego ewaluacji, a w szczególności autoewaluacji (prowadzonej przez samych projektodawców): wyjaśnia, czym jest ewaluacja, jakie są jej funkcje i jakie daje korzyści. Opisane w nim zostały kolejne kroki planowania i prowadzenia ewaluacji, a także metody i techniki badawcze.

Warto przeczytać również materiał „Ewaluacja projektu: Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych”, który został pomyślany jako maksymalnie praktyczna „ściągawka” dla projektodawców.

VIII. Podstawa przekazania udzielonego dofinansowania
–  Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
– Beneficjent za pośrednictwem poczty tradycyjnej otrzymuje przygotowaną przez NBP umowę (w dwóch egz.) do podpisu wraz z wytycznymi dla beneficjenta przed podpisaniem umowy.

IX. Ocena wniosków
Zgłoszone do NBP wnioski o dofinansowanie podlegają dwuetapowej ewaluacji ex ante, a następnie opiniowaniu Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych lub Rady ds. Edukacji Ekonomicznej (zależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania NBP). Po każdym etapie NBP może zgłaszać do wniosku uwagi i sugestie poprawek.

X. Sprawozdawczość i rozliczenie projektu
– Beneficjent jest zobowiązany przekazać NBP sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe sporządzone na formularzach stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie (do pobrania poniżej) w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Zarówno sprawozdanie, jak i rozliczenie należy przygotować według wytycznych określonych w załącznikach nr 3 i 5 do umowy (do pobrania poniżej).
– Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe przygotowane zgodnie z zapisami umowy, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP.

Link do strony, gdzie można pobrać dokumenty np. Wytyczne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie, wzór umowy itp.: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

W razie pytań – serdecznie zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam
Monika Mularz-Dobrowolska

Monika Mularz-Dobrowolska | Główny specjalista
Oddział Okręgowy w Rzeszowie
Samodzielne stanowisko pracy
tel. +48 22 181 7238 | kom. +48 693 400 621
monika.mularz-dobrowolska@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12
35-959 Rzeszów

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter