24 listopada 2017

Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

9 listopada 2017 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r poz. 2161), zmieniająca ustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). Ww. ustawa weszła w życie w dniu 24 listopada br.

Przywołana powyżej ustawa okołobudżetowa umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy, złożyć wniosek (wzór wniosku wraz z wykazem sprzętu do pobrania w załącznikach do strony) do właściwego wojewody o tę dotację.

Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, może być przyznana przez:

właściwego ministraw przypadku szkoły publicznej prowadzonej przez tego ministra lub szkoły publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.),

wojewodęw przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe lub podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy  – Prawo oświatowe.

Dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.

Podmioty prowadzące szkołę w terminie 5 dni od dnia wejście w życie ustawy tj. do dnia 28 listopada 2017r. przekazują Wojewodzie lub właściwemu ministrowi wnioski dotyczące przedmiotowej dotacji. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadzi więcej niż jedną szkołę, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. porozumienia, natomiast w przypadku podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii ww. zezwolenia.

Ze względu na krótkie terminy ubiegania się o dofinansowanie, przewidziane  w ustawie prosimy o składanie wniosków najpóźniej w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. w postaci:

– elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /PUWRzeszow/SkrytkaESP) – preferowany sposób,

osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (piętro 3, pokój 320),

– za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (w przypadku wysyłki wniosku pocztą liczy się data wpływu wniosku do Wydziału Polityki Społecznej, tak aby wszystkie wnioski wpłynęły w terminie umożliwiającym ich załatwienie).

Załącznik nr 1 – plik MS Word – Dane o szkole

Załącznik nr 2 – plik MS Word – Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną