29 stycznia 2021

Harmonogram rekrutacji – Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

ERA.110.4.2021

Zarządzenie Nr 1/2021
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim

Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa podkarpackiego:
1) na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter