14 listopada 2017

Informacja do dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Warszawa, 09 listopada 2017 r.

DWKI-WSPE.5015.47.2017.HM

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w przypadku pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo zakładzie poprawczym, osoba kierująca tą jednostką obowiązana jest są do niezwłocznego przekazania informacji o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w tym Rejestrze, pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu.

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z wyrazami szacunku

Joanna Wilewska
Dyrektor
Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
/ – podpisany cyfrowo/