17 maja 2019

Informacja MEN na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO

Warszawa, 16 maja 2019 r.

w oparciu o pismo: DWKI-WWR.417.1.2019.AO

Ministerstwo Zdrowia przekazało korespondencję Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie działań marketingowych stosowanych wobec nauczycieli i kadry opiekunów przez jedną z korporacji prowadzących sieć restauracji szybkiej obsługi. Przedstawiciele ww. organizacji ustalili, że nauczyciele, którzy do restauracji przyprowadzą grupę uczniów lub przedszkolaków mogą liczyć na darmowy posiłek.

Należy zauważyć, że posiłki serwowane przez restauracje szybkiej obsługi, spożywane w nadmiernych ilościach, wywierają negatywny wpływ na zdrowie. Składają się w większości z produktów wysoko przetworzonych i kalorycznych (z dużą ilością niezdrowych tłuszczów) oraz nie zawierają odpowiednich składników odżywczych, niezbędnych zwłaszcza w wieku rozwojowym. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i wątroby, a także choroby nowotworowe.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała oficjalnie otyłość za jeden z najważniejszych czynników ryzyka, związany ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością. Stwierdzono również, że otyłość stanowi obecnie zdecydowanie większe zagrożenie dotyczące ryzyka zgonów na całym świecie niż niedowaga i niedożywienie.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze profilaktyki otyłości odnoszą się jednocześnie do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz uregulowań prawnych mających na celu dostęp do zdrowych produktów na terenie szkoły [1]. W tym obszarze należy wymienić współpracę Ministerstwa Edukacji Narodowej z resortami zdrowia i rolnictwa  w zakresie realizacji programów edukacyjnych „Programu dla szkół” oraz „Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”.

Z powyższego wynika, że często uwzględniane również w programach wycieczek szkolnych i przedszkolnych wizyty w sieciach restauracji szybkiej obsługi nie powinny mieć miejsca. W szczególności, nie powinny stanowić formy nagrody dla dziecka, a także towarzyszyć świętowaniu wspólnych uroczystości (np. Dzień Dziecka). Niedopuszczalne jest również uzyskiwanie korzyści przez nauczycieli w zamian za promocję wśród uczniów konkretnych sieci restauracji.

Nadmieniam, że organizowanie przez szkoły wycieczek szkolnych ma na celu, oprócz poznawania kraju, jego historii, tradycji, zabytków kultury, również upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę stanu zdrowia uczniów [2].

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo oświatowe [3], nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Mając na względzie cele wycieczek szkolnych – Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub ograniczenie ich do niezbędnego minimum, np. w sytuacji postoju autokaru w miejscu obsługi podróżnych, przy autostradzie lub drodze ekspresowej, gdzie nie ma możliwości skorzystania z innych form zakupu posiłku).

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

[2] § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter