16 października 2017

Język obcy w rekrutacji – zmiany

Rzeszów, 2017-10-05

PiP.537.1.15.2017

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
oraz uczniowie oddziałów dotychczasowego gimnazjum

W postępowaniu rekrutacyjnym do roku szkolnego 2020/2021 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej wyniki egzaminu gimnazjalnego nie obejmują wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

Art. 103 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) wprowadza zmiany w art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.). Obecnie ma on następujące brzmienie:

art. 10 ust. 12.

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2014/2015-2020/2021 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej i oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1*, wskazane w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1*, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz w ust. 2 pkt 4 nie obejmują wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

* ustawa zmieniana w art. 1 to ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY