6 kwietnia 2020

Klasyfikacja uczniów – przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Przed nami kolejne zadanie – klasyfikacja i promocja uczniów. Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.).

Uprawnienia uczniów wynikające z treści rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty nie zostały „zawieszone”. Uczeń m.in. ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania; ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli z powodu usprawiedliwionych nieobecności nauczyciel nie ustalił mu rocznej oceny klasyfikacyjnej itp.

Zgodnie z treścią § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych m.in. w zakresie przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia.

Jednocześnie w § 1 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia stwierdza się, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

Zatem dyrektor szkoły – w razie konieczności – będzie musiał ustalić sposób i warunki przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianu (odrębnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich uczestników). Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, to nie ma przeciwskazań, aby egzaminy te oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności były przeprowadzone zdalnie.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter