26 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r. Tematem konkursu jest: „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych.

Uczestniczące projekty mogą wykorzystywać różne metody zapobiegania przestępczości. Projekty, które koncentrują się wyłącznie na ograniczaniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu oraz szkodom przez alkohol spowodowanym, są wykluczone.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Finlandii.

Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poinformowany o konieczności przetłumaczenia projektu na język angielski.

Projekty należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dopiskiem: Konkurs „Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi” do dnia 20 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu).

Jakub Dzik
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-07-26, rozmiar: 27 KB
Arkusz oceny projektu
Data: 2019-07-26, rozmiar: 20 KB
Regulamin konkursu krajowego
Data: 2019-07-26, rozmiar: 552 KB
Komunikat Prezydencji
Data: 2019-07-26, rozmiar: 31 KB
Regulamin wersja w języku angielskim
Data: 2019-07-26, rozmiar: 150 KB