30 czerwca 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W związku z realizacją zadań określonych w pkt 2.1.2 oraz 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” (M.P.2014.445), związanych  z wymogiem ewidencjonowania istniejącej infrastruktury instytucji rządowych  i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Wydział Polityki Społecznej przekazał  zaktualizowane bazy danych ww. instytucji i podmiotów z terenu województwa.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, w województwie podkarpackim

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter