26 maja 2023

Kto ma pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024?

Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-cioletniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły I stopnia) przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i branżowa szkoła I stopnia) – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy.

W pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej jest przyjmowany: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej wymienionej w linkach poniżej:

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2023/02/komunikat-mein-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-aktualizacja-z-2-wrzesnia-2022-r..pdf

oraz

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2023/02/wykaz-konkursow-organizowanych-przez-centrum-edukacji-artystycznej-pierwszenstwo-w-rekrutacji-2023.pdf

i

 laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim:

 • Konkurs z Języka polskiego
 • Konkurs z Języka angielskiego
 • Konkurs z Języka francuskiego
 • Konkurs z Języka hiszpańskiego
 • Konkurs z Języka niemieckiego
 • Konkurs z Języka ukraińskiego
 • Konkurs z Matematyki
 • Konkurs z Fizyki
 • Konkurs z Informatyki
 • Konkurs z Biologii
 • Konkurs z Chemii
 • Konkurs z Geografii
 • Konkurs z Historii

Laureat powyższych konkursów jest przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności (bez przeliczania punktów) na podstawie art. 132 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 900).

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymują:

finaliści konkursów przedmiotowych:

 • Konkurs z Języka polskiego
 • Konkurs z Języka angielskiego
 • Konkurs z Języka francuskiego
 • Konkurs z Języka hiszpańskiego
 • Konkurs z Języka niemieckiego
 • Konkurs z Języka ukraińskiego
 • Konkurs z Matematyki
 • Konkurs z Fizyki
 • Konkurs z Informatyki
 • Konkurs z Biologii
 • Konkurs z Chemii
 • Konkurs z Geografii
 • Konkurs z Historii

oraz

laureaci poniższych konkursów tematycznych:

 • XXVIII edycja konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”- Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi kuratorami oświaty.
 • PONADWOJEWÓDZKI KONKURS BUDOWY I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW GG ROBOT 2023 „OSTATNIE TAJEMNICE ZIEMI” – Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty.
 • WOJEWÓDZKI KONKURS TEMATYCZNY Podkarpacki Baltie 2023 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2022/2023 – Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty.
 • Udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przelicza się na podstawie:

§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431):

 

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Powyższa informacja (zawarta w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 tego rozporządzenia) odnosi się do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły, opublikowanego na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W tym roku szkolnym 2022/2023 w wykazie znajduje się 249 konkursów (po aktualizacji w maju).

Podkarpacki Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. ustaliła miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

 • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,
 • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,
 • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem.

Do przeliczania na punkty tego kryterium bierze się pod uwagę WSZYSTKIE osiągnięcia uzyskane w konkursach, które zostały umieszczone w wykazach w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

Wszystkie wykazy dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-podkarpackiego-kuratora-oswiaty/

Dodatkowo za wolontariat w zakresie każdej aktywności społecznej, nie tylko na terenie szkoły przyznaje się 3 punkty na podstawie § 7 ww rozporządzenia:  „w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. bart. 137 ust. 6 pkt 4 lit. bart. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty”.

 

Informację przygotowała:
Marta Bogacz
St. wizytator
Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter