24 marca 2022

Kwalifikacje nauczycieli uczących cudzoziemców języka polskiego

Rzeszów, 22 marca 2022 r.

PiP.5810.133.2022                                                                            

 

Kwalifikacje nauczycieli uczących cudzoziemców języka polskiego

Nauczyciele prowadzący naukę w oddziałach przygotowawczych (§ 16) oraz realizujących dodatkowe zajęcia z języka polskiego (§ 17) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.) powinni legitymować się kwalifikacjami wymaganymi od nauczycieli uczących języka polskiego na odpowiednim etapie edukacyjnym. Wymagania te określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 poz. 1289) – § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 i 2.

Wobec powyższego kwalifikacje do prowadzenia wspomnianych wyżej zajęć w klasach I-III szkół podstawowych posiadają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele języka polskiego, zaś w klasach starszych nauczyciele języka polskiego. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych kwalifikacje posiadają nauczyciele języka polskiego.

Przepisy oświatowe nie nakładają na nauczycieli – realizujących zajęcia z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy – obowiązku posiadania jakichkolwiek dodatkowych kwalifikacji, czy też kursów doskonalących, w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

PODKARPACKI
KURATORA OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter