4 stycznia 2024

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Rzeszów, 2024-01-04

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów             

ERA.5832.3.2024.JM                                               

 

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
w województwie podkarpackim

 

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do 16 lutego 2024 r.

 

Zasady nadawania Medali Komisji Edukacji Narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.).

W przypadku wniosku dla nauczyciela w rubryce nr 7 podpis i imienną pieczątkę oraz pieczątkę szkoły z aktualnym adresem składa dyrektor szkoły, a w przypadku złożenia wniosku dla dyrektora szkoły lub placówki odpowiednio organ prowadzący.

Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie (po ostatnim zdaniu uzasadnienia  należy umieścić imienną pieczęć i podpis podmiotu sporządzającego wniosek). Rubrykę nr 9 wypełnia kurator oświaty.

Na początku uzasadnienia wniosku należy wpisać staż pracy. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne osiągnięcia kandydata. Należy unikać opisywania kariery zawodowej i cech osobowości kandydata. Tekst uzasadnienia powinien prezentować osiągnięcia określone w czasie (należy uwzględnić terminy – daty realizowanych zadań i osiągnięć). Nie należy podawać imion i nazwisk uczniów/podopiecznych nauczyciela.

Wniosek dla nauczyciela musi być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (nie dotyczy wniosku dla dyrektora). Informację o opinii i dacie posiedzenia Rady Pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym spoczywa na wnioskodawcy.

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Medal KEN przyznawany jest nauczycielowi raz w życiu. Proszę nie składać wniosków dla nauczycieli, którzy już Medal KEN otrzymali.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i złożyć w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów

w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2024 r.

Osoby, którym zostaną nadane medale, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, podczas której zostaną wręczone przyznane medale.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela:
Pani Joanna Mieszkowicz
główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
pod numerem telefonu: 17 867 11 14.


Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na:

www.ko.rzeszow.pl/rodo/medalKEN.pdf

 

 

 

Załączniki

Wzór wniosku - plik MS Word
Data: 2024-01-04, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter