1 kwietnia 2022

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Rzeszów, 2022-04-01

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                               
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

             

ERA.5831.2.2022.JM                                              

 

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

  

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz.1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody kuratora oświaty.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. 

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. W ostatnim zdaniu uzasadnienia należy podać informację o opinii rady pedagogicznej (nie dotyczy wniosku dla dyrektora).

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu 17 867 11 14.

Załączniki

wniosek_nagroda_PKO_2022
Data: 2022-04-01, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter