3 kwietnia 2023

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Rzeszów, 2023-04-03

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

ERA.5831.5.2023.JM                                              

 

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia. 

Treść całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. W ostatnim zdaniu uzasadnienia należy podać informację o opinii rady pedagogicznej (nie dotyczy wniosku dla dyrektora).

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Osoby, którym zostaną przyznane nagrody, otrzymają zaproszenia na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowaną w październiku przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, podczas której zostaną wręczone dyplomy.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – główny specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu 17 867 11 14.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
             Małgorzata Rauch

 

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu rozpatrzenia wniosku o nagrodę.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na: www.ko.rzeszow.pl/rodo/28.KI-Wniosek_o_nadanie_odznaczenia_nagrody.pdf

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2023-04-03, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter