9 lutego 2018

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Rzeszów, 2018-02-09

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5831.1.2018

Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa podkarpackiego

 

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078) z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie wniosku powinno prezentować konkretne dokonania kandydatów określone w czasie. Treść, całego wniosku wraz z uzasadnieniem powinna zmieścić się na jednej kartce, dwustronnie zadrukowanej. Do wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela (nie dotyczy wniosku dla dyrektora) należy dołączyć opinię rady pedagogicznej szkoły.

Przypominam, że wnioski o przyznanie nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole/placówce składa dyrektor szkoły/placówki, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący.

Wnioski (2 egzemplarze) o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wnioski nadesłane po terminie oraz zawierające błędy nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat sporządzania wniosków udziela Pani Joanna Mieszkowicz – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem telefonu  – 17 867 11 14.

Wzór wniosku – plik MS Word >>

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter