5 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

Rzeszów, 2019-03-05

WiJ.531.1.7.2019                                                                                    

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
Dyrektorzy szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie podkarpackim organy prowadzące szkoły złożyły wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 621 080 zł. 

W 2019 roku województwo podkarpackie z rezerwy celowej poz. 37, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymało kwotę 621 080, 00 zł. W dniu 25 lutego 2019 r. dokonano oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące szkoły o dofinansowanie zakupu książek. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U.2016.1667). Ponieważ w/w rozporządzenie  nie zostało znowelizowane, szkoły ponadpodstawowe nie mogły być w tym roku uwzględniane przy podziale dotacji.

Te szkoły będą mogły ubiegać się o dotację na 2020 rok.

Jednocześnie przypominam, że do dnia 31 października 2019 r. dyrektorzy szkół lub bibliotek pedagogicznych, które nie korzystały ze wsparcia finansowego w ramach Programu, mogą składać do organów prowadzących wnioski o udzielanie wsparcia finansowego w roku 2020.

Załączniki

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe
Data: 2019-03-11, rozmiar: 41 KB