21 sierpnia 2019

Ocena dorobku zawodowego i postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego w 2019 r.

Poniżej przytaczamy treść stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego przez nauczycieli, którzy staże rozpoczęli we wrześniu 2018 r. (pogrubienia nasze).

„Warszawa,  19 sierpnia 2019 r.

DWST-WPZN.6014.130.2019.AS

[…] odpowiadając na zapytanie dotyczące ubiegania się przez nauczyciela stażystę o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

Dnia 11 lipca br. została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ww. ustawy w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy. Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.

W świetle przepisu art. 9c ust. 5a ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył staż, w przypadku nauczyciela stażysty – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

  • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
  • przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
  • opiekun stażu.

Właściwym do powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego oraz do nadania nauczycielowi tego stopnia awansu zawodowego jest dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż. Natomiast w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w szkole lub placówce, w której nauczyciel nawiąże stosunek pracy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Ponadto wyjaśniam, że przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 1 tej ustawy. W związku z powyższym, na podstawie przepisów tej ustawy nie jest możliwe nadanie stopnia awansu zawodowego osobie, która nie jest aktualnie zatrudniona na stanowisku nauczyciela.

Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jedynie charakter opinii i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.”

W uzupełnieniu powyższej opinii informujemy, że warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest m.in. posiadanie wymaganych kwalifikacji. Zatem nie będzie mogła ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie zgody wyrażonej przez Kuratora Oświaty, gdyż treść art. 10 ust. 10 zdanie pierwsze Karty Nauczyciela wyłącza stosowanie do takich osób przepisów rozdziału 3a Karty Nauczyciela („Awans zawodowy nauczycieli”).

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter