10 czerwca 2024

Awans zawodowy: Odbywanie stażu dłuższego niż wymagany

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730 z późn. zm.), a przede wszystkim art. 10 ust. 2, staże nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, którzy rozpoczęli je we wrześniu 2021 r. uległy skróceniu do roku i 9 miesięcy (lub 9 miesięcy).

Jak zauważamy, na podstawie rozmów prowadzonych z nauczycielami, istnieje grupa nauczycieli, którzy pomimo wejścia w życie wspomnianych wyżej przepisów, w dalszym ciągu odbywali lub odbywają staże w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

Należy zaznaczyć, że żaden przepis regulujący zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczycieli nie określa jakichkolwiek konsekwencji związanych z odbywaniem stażu w wymiarze dłuższym niż wynikający z aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

W związku z powyższym nauczyciele, którzy takie staże odbywali (odbywają) mają pełne prawo ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego (o ile spełniają pozostałe warunki wynikające z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r.).

Należy jednocześnie dodać, że nauczyciele ci (tj. odbywający staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy) będą mogli ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej 3 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego – na mocy art. 12 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter