21 września 2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące tworzenia statutów

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tworzenia statutów, wyjaśniam:

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się na mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową, natomiast zgodnie z art. 191 cytowanej powyżej ustawy, zespół szkół składający się wyłącznie ze szkoły podstawowej i gimnazjum staje się z mocy prawa ośmioletnią szkołą podstawową.

Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego prowadzące dotychczasowe szkołę podstawową lub zespół szkół, w skład którego wchodzi wyłącznie szkoła podstawowa i gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdzają przekształcenie odpowiednio sześcioletniej szkoły podstawowej lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi wyłącznie szkoła podstawowa i gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową.

Jednocześnie art. 322 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi, że dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) nie dłużej jednak niż do dnia 30  listopada 2017 r. Równocześnie art. 322 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wskazuje na kompetencje rad pedagogicznych  i rad szkół w zakresie dostosowania statutów do zmian związanych z reformą ustroju szkolnego.

Oznacza to, że przy podejmowaniu uchwał stwierdzających przekształcenie  z mocy prawa ww. szkół, w tym ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia  z mocy prawa sześcioletniej szkoły podstawowej, organ prowadzący nie jest właściwy do nadawania tym szkołom statutów, ponieważ jest to kompetencja rad pedagogicznych i rad szkół. Podobnie w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum.

W przypadku gdy dotychczasowe gimnazjum włączane jest do szkoły innego typu zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia, roku w którym następuje to włączenie. Jednak do klas dotychczasowego gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów, a ich uczniowie otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. Dlatego statuty tych szkół, muszą zawierać postanowienia dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum.

Z kolei zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe dotychczasowe gimnazjum można także przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową. Dokonując tego przekształcenia nie stosuje się przepisów art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943, z późn. zm.) i art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, mówiących o likwidacji szkół.

Jednocześnie, przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową to powstanie szkoły nowego typu, dlatego organ zakładający (tutaj „z przekształcenia”) nadaje jej pierwszy statut (art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

 

   Wicekurator Oświaty

Stanisław Fundakowski

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter