26 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”– ETAP SZKOLNY 27 lutego 2018 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5563.8.2018                                                                                                      Rzeszów, 2018-02-26

Przypominamy, iż w dniu 27 lutego 2018 r. odbywa się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Lista szkół, które zgłosiły się do Konkursu znajduje się tutaj http://jp2podlasie.com.pl/strona/aktualnosci/2018/Lista%20Zgloszonych%20Szkol.pdf

Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. Szkolne Komisje Konkursowe składają się z co najmniej dwóch nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji może wchodzić również nauczyciel innej szkoły (na mocy porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami). Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie.

Zgodnie z § 9, 13 i 14 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”:

 1. Szkolne Komisje Konkursowe:
  1. organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na etapie szkolnym,
  2. oceniają prace konkursowe,
  3. ogłaszają wyniki etapu szkolnego Konkursu,
  4. przekazują protokół do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Etap szkolny Konkursu:
  1. na dwa dni przed etapem, Szkolne Komisje Konkursowe korzystając z indywidualnego kodu pobiorą ze strony internetowej Koordynatora test konkursu, który należy wydrukować dla każdego uczestnika,
  2. uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze, o której mowa w § 6 regulaminu,
  3. czas pisania testu wynosi 60 minut; prace uczniów są kodowane; rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu,
  4. Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają trzech finalistów z najwyższą ilością punktów,
  5. w przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, Komisja we własnym zakresie organizuje dogrywkę,
  6. testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu konkursu,
  7. Szkolne Komisje Konkursowe w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu etapu szkolnego przesyłają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej protokół zawierający dane finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu.
 3. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych składana jest Przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
 4. W pracach Szkolnych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału nauczyciele lub rodzice uczniów, którzy biorą udział na etapie szkolnym.
 5. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Szkolnej/ Wojewódzkiej/Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.
 6. Prace pisemne uczestników Konkursu z etapu szkolnego są przechowywane w siedzibach Szkolnych Komisji Konkursowych do końca roku szkolnego, w którym go zorganizowano.

Hasło przewodnie Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 to:

Jan Paweł II – Papież wolności. “Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”

Konkurs ma charakter trójstopniowy. Następne etapy będą przeprowadzane w następujących terminach:

Etap wojewódzki – 24 kwietnia 2018 r.,
Etap ogólnopolski – 22 maja 2018 r.

Organizatorem etapu wojewódzkiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” na terenie województwa podkarpackiego jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), gimnazjumzrecin@poczta.onet.pl  tel. 13 42 214 14, fax 13 3016 12 45, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

Bieżące informacje o Konkursie oraz materiały zamieszczone są  na stronach:

zsi1.internetdsl.pl oraz jp2podlasie.com.pl

Koordynator wojewódzki Konkursu:

Pani Iwona Bereś – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, iberes@ko.rzeszow.pl

Załączniki:

1/ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”
2/ Protokół przebiegu etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch