5 listopada 2019

Okresowa kontrola / sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Rzeszów,  2019-11-04

WiJ. 576.42.2019                                                                              

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych

 

W związku z apelem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach i zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w budynkach oświatowych.

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły proszę Państwa o przypomnienie i upowszechnienie tych informacji wśród społeczności szkolnej.

Jednocześnie przypominam, że  sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek .

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów na terenie szkoły.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z komendantami straży pożarnej.

 

Apel Komendanta Państwowej Straży Pożarnej:

 „(…) W związku z docierającymi do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej doniesieniami o zwiększonej liczbie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych informuję, że zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), faktycznie władający obiektami szkół oraz innymi obiektami służącymi edukacji dzieci i młodzieży zobowiązani są do zapewnienia w nich odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. do:

– zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji (m. in. poprzez dostosowanie liczby osób w budynku do występujących w nim rozwiązań architektonicznobudowlanych w zakresie ewakuacji),

– ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto nadmieniam, że zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) władający obiektami szkół oraz innymi obiektami, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, obowiązani są zapewnić, co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. O terminie przeprowadzenia przedmiotowego sprawdzenia powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej(…).

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter