5 stycznia 2022

Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w zawodach

Rzeszów, 2022-01-05

PiP.537.3.2022.BS                                                                              

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Branżowych
województwa podkarpackiego

Przypominam, że na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 2245) opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego informuję, że podmioty prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół artystycznych, które nie posiadały ważnej opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie wydanej przed 1 stycznia 2019 r. zostały zobowiązane na podstawie art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) do posiadania ważnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym  zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 68 ust. 7a i 7b ustawy. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów, które przed dniem 1 stycznia nie były zobowiązane do posiadania ww. opinii.

W związku z powyższym, na podstawie art. 68 ust 7 pkt 1 w związku z art. 68 ust. 7b ustawy Prawo oświatowe podmioty prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół artystycznych, które przed dniem 1 stycznia 2019 r. posiadały ważne opinie wojewódzkich rad rynku pracy lub powiatowych rad rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie są zobowiązane do uzyskania opinii wyłącznie dla zawodów, które nie są wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Wyłączenie obowiązku posiadania opinii zgodnie z art. 68 ust. 7b dotyczy podmiotów, które posiadały wcześniej wydaną opinię dla danego zawodu, a opinia ta utraciła ważność a dany zawód znajduje się na liście zawodów dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy lub na liście istotnego lub umiarkowanego zapotrzebowania dla województwa właściwego miejscowo dla danego podmiotu.

Jednocześnie przypominam, że prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego ogłasza Minister Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,  w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Wicekurator Kurator Oświaty  
Stanisław Fundakowski

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter