9 listopada 2021

Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w zawodach

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                                                  Rzeszów, 2021-11- 08

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Branżowych
województwa podkarpackiego

 

Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest wydawana na okres 5 lat – art. 22 ust. 5c  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482). Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie jest wymagane w przypadku, gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

Powyższe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i zostały wprowadzone ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 2245) – dalej z.u.p.o. Ustawodawca określił także przepisy przejściowe dotyczące ustalania zawodu i zasięgnięcia wymaganych opinii. Zgodnie z art. 97 ust. 1 z.u.p.o. opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia
31 sierpnia 2022 r.

            Biorąc powyższe pod uwagę przypominam Państwu o konieczności dochowania ww. terminu w celu uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła, dla których opinia ta nie została dotychczas wydana.    

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
         Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter