29 marca 2019

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek

ZER.552.21.2019

Wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie procedur opiniowania arkuszy organizacji publicznych placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: art. 51 ust. 1. pkt 12, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz.U.2019.320), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U.2016.1543), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U.2002.1869 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017.1606).

1. Opracowane arkusze organizacji publicznych placówek, przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący publiczną placówkę, podlegają opiniowaniu przez Podkarpackiego Kuratora w zakresie zgodności z przepisami prawa.

2. Arkusz organizacji publicznej placówki określa w szczególności:
– liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
– liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
– liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Określa się następujące procedury opiniowania arkuszy organizacji publicznych placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2019/2020:
1) Organy prowadzące przed zatwierdzeniem arkuszy organizacji, przedkładają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w terminie, nie później niż do 6 maja 2019 r. następujące dokumenty:
a) dwa egzemplarze arkusza organizacji publicznej placówki podpisane przez dyrektora zaopiniowane przez radę pedagogiczną;
Opinia związków zawodowych nie dotyczy placówek.
b) informację o liczbie nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4. W terminie do 6 maja 2019 r. organy prowadzące publiczne placówki przedkładają arkusze organizacji do właściwych wydziałów, oddziałów Kuratorium Oświaty związanych terytorialnie:

Organy prowadzące z terenu powiatów:
dębickiego, łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego oraz miasta Rzeszowa przedłożą arkusze do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 15.

Organy prowadzące z terenu powiatów:
bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego, strzyżowskiego – tylko gmina Frysztak i Wiśniowa oraz miasta Krosna przedłożą
arkusze do:
Oddziału w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1.

Organy prowadzące z terenu powiatów:
jarosławskiego, lubaczowskiego, leżajskiego, przeworskiego, przemyskiego
oraz miasta Przemyśla, przedłożą arkusze do:
Oddziału w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wodna 13.

Organy prowadzące z terenu powiatów:
kolbuszowskiego, leżajskiego – tylko gmina Nowa Sarzyna, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg przedłożą arkusze do:
Oddziału w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4.

5. Podkarpacki Kurator Oświaty wydaje opinię pozytywną lub negatywną wraz
z uzasadnieniem w terminie do 20 maja 2019 roku.

6. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji publicznej placówki w terminie zgodnym z w/w przepisami prawa.

7. Kurator Oświaty w trybie nadzoru pedagogicznego dokona w ciągu roku szkolnego sprawdzenia zgodności organizacji publicznej placówki z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter