24 maja 2019

Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich

Szanowni Państwo Organizatorzy
wypoczynku dzieci i młodzieży,

Minister Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi bazę wypoczynku. Jest ona zbiorem danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie zamiaru zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Ilekroć w ustawie o systemie oświaty jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu
i biwaku.

Jednodniowe wyjazdy nie wymagają zgłoszenia. Wypoczynkiem, który nie podlega zgłoszeniu jest również tzw. wypoczynek rodzinny – organizowany przez rodziców dla własnych dzieci
i dzieci znajomych osobiście rodzicom.

Aby zgłosić zamiar zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży należy:

 1. wejść na stronę http://wypoczynek.men.gov.pl/
 2. zarejestrować się aby założyć konto
 3. wypełnić on-line formularz, a następnie wydrukować go i złożyć, w wersji papierowej we właściwym kuratorium oświaty. Wersja papierowa formularza nie jest wymagana jedynie w przypadku uwierzytelnienia zgłoszenia przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzn. podpis elektroniczny)
 4. Podpisany wydruk formularza można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

W przypadku szkół lub placówek zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku trwającego do 3 dni. W tym przypadku dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku przekazując kartę wypoczynku.

Wypoczynek letni – organizowany w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej zgłaszamy od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą, wypoczynek zgłaszamy nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie powyższych terminów jednak nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. O tym, czy dana sytuacja może zostać uznana za sytuację uzasadnioną względami społecznymi decyduje ostatecznie kuratorium oświaty, które rejestruje wypoczynek. Jeżeli uzna, że takie sytuacje nie zachodzą, to nie zostanie on zarejestrowany.

Niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku kurator oświaty udostępnia państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku.

Jeżeli zmieni się jakiś element objęty zgłoszeniem organizator ma obowiązek zawiadomić o tym kuratorium oświaty właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Do zgłoszenia musimy dołączyć szereg załączników. Załączniki zależą od rodzaju wypoczynku. W każdym przypadku dołączamy:

 • oświadczenie organizatora, że posiada kopię dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry kwalifikacji wymaganych ustawą (nie trzeba więc dołączać ich kopii, wystarczy oświadczenie, które generuje automatycznie formularz zgłoszenia wypoczynku),
 • oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (oświadczenie w/w generuje automatycznie formularz zgłoszenia wypoczynku po uprzednim określeniu typu organizatora),

Jeżeli wypoczynek organizowany jest w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, należy dołączyć kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach należy dołączyć:

 1. szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych
  i sanitariatów,
 2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,
w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku
:

 1. szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia
  i sanitariatów,
 2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym dołączamy mapę trasy ze wskazaniem terminów miejsc noclegów.

Opinia straży pożarnej jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania, chyba że co innego wynika
z jej treści. Bardzo często organizatorzy mylą opinię np. z protokołem z czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

Załączniki dołączamy w wersji JPG lub PDF. Wszystkie strony dokumentu muszą być zeskanowane do jednego pliku, a ich wielkość nie może przekroczyć 6 MB.

W wersji papierowej załączniki takie jak opinia PSP i szkice oraz oświadczenie o ubezpieczeniu (wypoczynek za granicą) także proszę przesłać razem z wydrukiem podpisanego formularza zgłoszenia.

Jeżeli w zgłoszeniu jest błąd lub czegoś brakuje kurator wezwie organizatora do uzupełnienia
i wyznaczy termin do korekty. Zgłoszenie odesłane do korekty należy poddać edycji o błędy wskazane przez kuratora i odesłać ponownie w wersji elektronicznej i papierowej. Należy pamiętać, aby zgłoszenie odesłane po korekcie miało ten sam numer zgłoszenia co pierwotnie.

Jeżeli nie uzupełnimy braków lub nie poprawimy błędów, nasze zgłoszenie nie zostanie umieszczone w bazie wypoczynku, a tym samym nie będziemy mogli zorganizować kolonii, czy obozu.

Za niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłaszaniem wypoczynku organizatorom grożą kary. Za zorganizowanie wypoczynku bez zgłoszenia do bazy danych grozi kara grzywny. Taka sama kara grozi za niepoinformowanie o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem.

Często popełniany błąd dotyczy informacji o niekaralności

W celu potwierdzenia ww. warunku, kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Należy zwrócić uwagę czy w trakcie trwania wypoczynku informacja nie traci ważności.

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (np. nauczyciel czynny zawodowo) składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa powyżej. Oświadczenie powinno być aktualne
tj. dotyczyć wypoczynku, na który zostało złożone.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniu na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie letnie, zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

Dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. 2016.452)
 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015.1629)
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1457)
 4. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniu na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 405)
 5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. tj. z dnia 4 kwietnia 2019 (Dz.U. 2019 r. poz. 700)

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wycieczek szkolnych udziela:

Lucyna Winiarska
gł. specjalista w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel.: 17 867-11-67,
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku udziela:

Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz
inspektor w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel.: 17 867-11-45,
e-mail: kkwiatanowska@ko.rzeszow.pl

Lucyna Winiarska
gł. specjalista w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
tel.: 17 867-11-67,
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

w sprawach nadzoru:

Magdalena Ćwikła
wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
17 867-11-37,
e-mail: mcwikla@ko.rzeszow.pl

Barbara Król
wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
17 867-11-36,
e-mail: bkrol@ko.rzeszow.pl

Interwencyjna linia telefoniczna dla rodziców, uczniów: 728 832 622

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter