15 grudnia 2020

Podkarpackie partnerstwo strategiczne na rzecz uczenia się przez całe życie nawiązane

Upowszechnianie i wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie w województwie podkarpackim to główny cel partnerstwa podpisanego 8. grudnia 2020r. w Rzeszowie. Porozumienie zawarte zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackie Centrum Mediacji.

Partnerstwo stanowi przypieczętowanie wspólnie prowadzonych już od dłuższego czasu inicjatyw na rzecz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie. Na szczególną uwagę zasługują działania dotyczące opracowania opisu kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie” oraz jej wsparcia. Kwalifikacja została zgłoszona do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Swoje podpisy na umowie partnerskiej, oprócz przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych – Katarzyny Wielguszewskiej, złożyli: Podkarpacka Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch oraz Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji – Wiesław Pałka.

W ramach współpracy Partnerzy przewidują podjęcie działań w następujących obszarach:

  1. upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning (LLL) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji,
  2. inicjowanie, konsultowanie i wspieranie procesu opisu oraz włączania kwalifikacji rynkowych,
  3. prowadzenie działań stymulujących przyrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby Instytucji Certyfikujących w regionie,
  4. sieciowanie i wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji oraz rynku pracy, w szczególności w zakresie tematyki dotyczącej podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji,
  5. pilotaż modelowych rozwiązań systemowych na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym,
  6. prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje,
  7. sieciowanie z innymi partnerstwami regionalnymi i ponadregionalnymi.

Niniejsza współpraca została nawiązania w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Partnerzy:

Instytut Badań Edukacyjnych – Lider Partnerstwa
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Partner Wiodący
Podkarpackie Centrum Mediacji – Partner Biznesowy

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter