4 listopada 2020

Pomiar stężenia radonu – pismo z GIS

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

Zgodnie z umową z ACTE sp. z o.o. pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki – pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ACTE sp. z o.o. została zobowiązana w pierwszej kolejności do wykonania pomiarów w budynkach znajdujących się na terenach wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia.

Ponadto uprzejmie informuję, że pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów radonowych, są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania.

Mając na uwadze powyższe informuję, że placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

Pragnę nadmienić, że pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych są bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu, który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.

Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż do dnia 15 grudnia 2020 r. ACTE sp. z o.o. ma wykonać 8 845 pomiarów średniorocznego stężenia radonu (czas ekspozycji detektora – co najmniej jeden miesiąc), zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród placówek oświatowych informacji o wykonywaniu ww. pomiarów bezpłatnie, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, wraz z prośbą o włączenie się placówek oświatowych w realizację tego przedsięwzięcia tj. postępowanie zgodnie z informacją przekazaną wraz z detektorami przez ACTE sp. z o.o.

Z poważaniem
z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter